11 juni 2018

Privacy Policy

Privacyverklaring Ronny Wens bvba:

 

1. Algemeen:

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.

De Privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website https://www.ronnywens.be, beheerd door Ronny Wens bvba, met zetel te Veldenstraat 5b, 2470 Retie en met ondernemingsnummer BE0441.500.025  (hierna “Ronny Wens bvba ” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy beleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we:

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam, gsm-nummer, telefoonnummer, mailadres, postadres, uw bankgegevens, en indien door de wet verplicht demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, adres).

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

3. Cookies:

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen. U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

4. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens:

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om onze werking en service te evalueren
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens:

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 15 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Indien u enkel een offerte opvraagt en er geen samenwerking tot stand komt zullen uw gegevens na 1 jaar verwijderd worden.

7. Wat zijn uw rechten:

7.1 Recht op toegang en verbetering:

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, ten allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@ronnywens.be.

7.2 Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. U kan dit aanvragen door te mailen naar privacy@ronnywens.be.

De termijn hiervoor bedraagt max. 1 maand na de aanvraag, zoals bepaald in de AVG van de GDPR. In principe is het verstrekken van deze informatie kosteloos. Indien dit verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig blijkt kan er een vergoeding aangerekend worden in het licht van administratieve kosten, of kan er geweigerd worden gevolg te geven aan dit verzoek zoals bepaald in punt 5 uit hoofdstuk 3 van de AVG.

7.3 Recht om gegevens te wissen:

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@ronnywens.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

7.4 Recht op verzet en klachten:

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@ronnywens.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@ronnywens.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacy commissie (zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8. Zijn uw gegevens veilig bij ons:

8.1 Beveiliging:

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na verificatieprocedure op onze server beschermd door paswoorden en een gebruikershiërarchie.  Voorts is onze server voorzien van Trend Micro software ter bescherming tegen virussen en externe invloeden.

8.2 Overdracht aan derde partij:

Uw gegevens zullen enkel aan een derde partij doorgegeven worden indien dit noodzakelijk is voor het leveren en of plaatsen van materialen/ diensten door één van onze onderaannemers, dit in het kader van een wettelijke verplichting. Indien er de noodzaak is tot het inschakelen van een onderaannemer zal u hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

In geen enkel ander geval zullen wij persoonlijke gegevens verkopen en/of verstrekken aan een derde partij.

9. Gegevens die wij ontvangen als derde partij:

Indien wij uw gegevens ontvangen als derde partij, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van werken in onderaanneming zullen deze behandeld worden zoals hierboven omschreven. Indien er speciale eisen/voorwaarden gesteld werden door de tussenpartij zullen wij deze uiteraard strikt naleven.

10. Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:Adres:

Ronny Wens bvba
T.a.v. Toon Naenen
Veldenstraat 5b
2470 Retie (B)
Tel.: 014/37.05.52
E-mail: privacy@ronnywens.be